ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την 1Ε/2016

37

 

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της (.7/31.10.2016, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών και Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:
• δύο (2) θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με γνωστικό αντικείμενο “Ελεγκτής Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ” [κωδικός θέσης: 10001].
• μία (1) θέση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με γνωστικό αντικείμενο “Ιατρός ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής” [κωδικός θέσης: 10002].
Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας, όλοι όμως οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων και αποκλειομένων) μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα Παρασκευή 24.03.2017 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας 03.04.2017.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων B’ φάσης στα ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *