ΑΣΕΠ: 9 Θέσεις για την 1E/2017 – Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

71

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Οι θέσεις της Προκήρυξης 1Ε/2017 είναι:

Εποπτεία, Παρακολούθηση και Έλεγχος Αγοράς (1 θέση), Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση (2 θέσεις), Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Έργων (2 θέσεις), Οικονομική Διαχείριση (2 θέσεις), Διοίκηση Προσωπικού (1 θέση), Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (1 θέση). Για όλες τις θέσεις απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

  Προκηρύξεις σε δημόσιο και φορείς ανοικτές για αιτήσεις αυτή την εβδομάδα

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια (ν.4150/13, ν.4254/14 και ν.4258/14).

ο Πίνακας θέσεων είναι ΕΔΩ