Κέντρα κοινότητας: Προσλήψεις για 8 μήνες

162

Κέντρα Κοινότητας θα δημιουργηθούν στους δήμους της χώρας, ενώ για την στελέχωση τους θα γίνουν μετακινήσεις υπαλλήλων αλλά και νέες προσλήψεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν με εποπτεία του ΑΣΕΠ και θα προκηρυχθούν από τους δήμους. Ήδη οι δήμοι έχουν ξεκινήσει να προκηρύσσουν προσλήψεις και η διάρκεια των συμβάσεων είναι για οκτώ μήνες.

Με την ενσωμάτωση των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Πρόνοιας επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Τα Κέντρα Κοινότητας ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού, επιτελώντας:
α. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
β. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων, γ. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την απευθείας και άμεση ενημέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού.

Η διαδικασία στελέχωσης των Κέντρων Κοινότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
– Μετακίνηση υφιστάμενου προσωπικού των προβλεπόμενων ειδικοτήτων με βάση τις προβλεπόμενες – για τέτοια ζητήματα – διαδικασίες του Δικαιούχου, ή/και
– Προσλήψεις προσωπικού

Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον στελεχώνεται με νέους υπαλλήλους, τους απασχολεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο.

Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα για συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, με όρους ΑΣΕΠ.

Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται μετά από σχετική πρόσκληση του Δικαιούχου, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
– Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας
– Το χρονικό διάστημα απασχόλησης
– Τις απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα
– Τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου
– Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής
– Τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
Ειδικότερα, στην προκήρυξη του Δικαιούχου για την πρόσληψη προσωπικού περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού, στα οποία πέρα από τα τυπικά προσόντα που προκύπτουν από τις προδιαγραφές λειτουργίας του Κέντρου, θα αφορούν επιπλέον σε ιδιότητες ή καταστάσεις (π.χ. ανεργία, εμπειρία κλπ) και θα λαμβάνουν τις μονάδες που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

  Θέσεις εργασίας στην AEGEAN AIRLINES

Οι δήμοι που έχουν ήδη προκηρύξεις προσλήψεις στα κέντρα κοινότητας

Προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Δήμο Ζίτσας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014 – 2020» με Άξονα Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», έχει εκδώσει ο Δήμος Ζίτσας

Δείτε την προκήρυξη εδω

9 προσλήψεις στο κέντρο κοινότητας Χαλανδρίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), εξέδωσε ο Δήμος Χαλανδρίου.

Δείτε την προκήρυξη εδω

Προσλήψεις για το κέντρο κοινότητας του Δήμου Μεταμόρφωσης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002522, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ -ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», εξέδωσε ο Δήμος Μεταμόρφωσης,

Δείτε την προκήρυξη εδω

Δημιουργία κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Θερμαϊκού και προσλήψεις

Ο Δήμος Θερμαϊκού, μετά από πρότασή του, εντάχθηκε στον άξονα προτεραιότητας «Πρόσκληση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας (ΕΚΤ)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 177.120 ευρώ και την πρόσληψη, στο άμεσο μέλλον, τριών (3) υπαλλήλων.
Με τον τρόπο αυτό προστατεύει τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις υπάρχουσες δομές πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου.
Η νέα αυτή δομή έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση και τη διασύνδεση των δημοτών με όλες τις υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα που υλοποιούνται στο Δήμο Θερμαϊκού.
Το Κέντρο Κοινότητας, με τη νέα αυτή δομή, θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται, αλλά και για το πώς μπορούν να ωφεληθούν από τα διάφορα προγράμματα που εκπονούνται, κατά καιρούς, από τα Υπουργεία. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με υπηρεσίες και δομές του Δήμου, θα παρέχει υπηρεσίες που θα αποβλέπουν στην υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τους, διασφαλίζοντας την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του έτους ο Δήμος Θερμαϊκού εξασφάλισε και χρηματοδότηση συνολικού ύψους 341.640 ευρώ, για τρία (3) χρόνια, για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Συσσιτίου (215.280 ευρώ) και του Κοινωνικού Φαρμακείου (126.360 ευρώ), καθώς και την πρόσληψη τεσσάρων (4) και δύο (2) υπαλλήλων, αντίστοιχα.
Δήμος Πλατανιά

  Νέος διαγωνισμός για 158 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους (1) από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά” ,στον Δήμο Πλατανιά που εδρεύει στο Γεράνι Ν. Χανίων, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Προσωπικού στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ. 73014 Γεράνι Ν. Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Ιωάννη Τζανάκη (τηλ. Επικοινωνίας: 28213 40015 & 2821340016).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα, τα κριτήρια βαθμολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά και ειδικότερα ΕΔΩ

Πηγή