ΥΠΟΙΚ: Προσλήψεις για τρία χρόνια

146

 

Το υπουργείο Οικονομικών καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση πέντε θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών ετών.

Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος κάλυψης των ανωτέρω θέσεων εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω:

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ο.Ε. :

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
  1. i) Οι Ειδικοί Επιστήμονες εργάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες και κάτω από την εποπτεία του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. ή μέλους του Σ.Ο.Ε. που ορίζει ο αρμόδιος Υπουργός.
  2. ii) Στα καθήκοντα των Ειδικών Επιστημόνων συμπεριλαμβάνονται κυρίως η ανάλυση και πρόβλεψη των προοπτικών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας, η τεχνοκρατική υποστήριξη του σχεδιασμού της μακροοικονομικής στρατηγικής, η αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πολιτικής και η εν γένει επιστημονική υποστήριξη του Σ.Ο.Ε ως γνωμοδοτικού οργάνου σε θέματα οικονομικής πολιτικής.
  3. iii) Οι Ειδικοί Επιστήμονες επιλέγονται και προσλαμβάνονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που παρατείνεται εκάστοτε αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον έξι μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου.
  4. iv) Οι αποδοχές των Ειδικών Επιστημόνων του Σ.Ο.Ε. προσδιορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθ. 2/7491/ΔΕΠ/27-1-2017 (54 ΥΟΔΔ) η οποία εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’176).

ΙΙΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  1. i) Οι ανωτέρω υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υποχρεωτικά τα κάτωθι προσόντα:

–              Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή σε άλλο σχετικό αντικείμενο, και

–              Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α’39), όπως ισχύει.

ii) Αποκλείεται της πρόσληψης υποψήφιος εάν:

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  36 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην Ελληνική Αστυνομία για τις ανάγκες καθαριότητας - 18μηνες Συμβάσεις (αιτήσεις έως 25/01)

α) συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα διορισμού των άρθρων 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26), όπως ισχύει,

β) δεν κατέχει τα προσόντα διορισμού των άρθρων 4, 6 και 7 του ως άνω νόμου,

γ) κατέχει άλλη θέση στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει, με την εξαίρεση ειδικών διατάξεων νόμου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

i) Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για πρόσληψη στις προκηρυσσόμενες θέσεις, υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και στην εξής διεύθυνση hirings_soe@minfin.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

–              αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

–              αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

–              υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή

–              υπεύθυνη δήλωση περί ύπαρξης των γενικών προσόντων διορισμού και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 έως και 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, στις 6 μ.μ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου για πρόσληψη προσκομίζονται απαραίτητα:

  • Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πτυχίων ξένων γλωσσών με επίσημη μετάφρασή τους, όπου αυτό είναι αναγκαίο, από τα οποία να προκύπτουν τα τυπικά προσόντα του υποψηφίου.
  • Προκειμένου για ακαδημαϊκούς τίτλους που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, προσκομίζονται επίσημα μεταφρασμένοι τίτλοι και η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αριθμός (IBAN) τραπεζικού λογαριασμού

Για διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση enquiries_soe@minfin.gr

Για να μένετε ενήμεροι κάντε Like στην σελίδα μας ΕΔΩ, κοινοποιήστε μας και πατήστε και το κουδουνάκι κάτω αριστερά. Ευχαριστούμε!

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *