10 θέσεις εργασίας στο Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων Χαλκιδικής

54

 

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. που εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο στη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 7 (εφτά) μηνών και όχι πέραν της 31/12/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών φύλαξης του Σπηλαίου και Μουσείου Πετραλώνων Χαλκιδικής, συνολικά δέκα (10) άτομα και συγκεκριμένα:

8 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων (Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής)
2 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ – Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων (Δήμος Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας, Ναυαρίνου 28, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψη κ. Δήμητρας Μεντεκίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2310410185).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Δείτε επίσης:  Πρόσληψη 25 ατόμων στο μουσείο της Ακρόπολης - Όλη η προκήρυξη
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *