10 προσλήψεις στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

61

 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνοςανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, που εδρεύει στη Νέα Φιλαδέλφεια του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Σαρώθρου)
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ΄(C΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- Με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97, Τ.Κ 14341, Νέα Φιλαδέλφεια, Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Ιωάννας Κόλια (τηλ. επικοινωνίας: 2132049046). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

 

Δείτε επίσης:  Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Mikel
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *