10 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Σμύρνης

122

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

5 ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων
5 ΥΕ Οδοκαθαριστές