100 θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

1722


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 2/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το ΝΠ∆∆ «»

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠ∆∆ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των ∆/νσεων ∆ασών των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών
κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών
χαρτών της χώρας.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ελληνικό Κτηµατολόγιο/∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου
∆υναµικού Μεσογείων 288, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, υπόψη κας Α. ∆ιονυσοπούλου
(τηλ. επικοινωνίας: 210 65 05 646, 210 65 05 766).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι είκοσι (20) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στην έδρα της Υπηρεσίας µας,

στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Αιγαίου, Αττικής, Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Μακεδονίας – Θράκης, Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, στα καταστήµατα των ∆ιευθύνσεων ∆ασών όπου προκηρύσσονται οι θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων των δηµοτικών καταστηµάτων των δήµων Παπάγου –
Χολαργού, Σύρου – Ερµούπολης, Λέσβου, Σάµου, Χίου, Ρόδου, Φιλοθέης – Ψυχικού,
Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Πειραιώς, Ηγουµενίτσας, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Πρέβεζας,
Φλώρινας, Θηβαίων, Χαλκιδαίων, Καρπενησίου, Καρδίτσας, Λαρισαίων, Βόλου,
Τρικκαίων, Λαµιέων, ∆ελφών, Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Νικολάου, Ρεθύµνης, Χανίων,
∆ράµας, Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Έδεσσας,
Κατερίνης, Κοµοτηνής, Σερρών, Πολυγύρου, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Πατρέων, Ζακύνθου,
Πύργου, Κερκυραίων, Κορίνθου, Σπάρτης, Καλαµάτας

Δείτε επίσης:  Πρόσληψη 25 ατόμων στο μουσείο της Ακρόπολης - Όλη η προκήρυξη

και στα γεωγραφικά όρια των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό που θα προσληφθεί και στα δηµοτικά καταστήµατα της έδρας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων όπου προκηρύσσονται θέσεις (εφόσον δεν περιλαµβάνονται οι εν λόγω δήµοι στους ανωτέρω) εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *