107 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

612

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη εκατόν επτά (107) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την αντιµετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Γενικό
Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, από 13-11-2018 έως και 22-11-2018.

Μην υποτιμάτε τις δίμηνες ή τις οκτάμηνες συμβάσεις, σας δίνουν μόρια για μελλοντικούς διαγωνισμούς και ειδικά στις δίμηνες συνεχίζετε ο χρόνος ανεργίας από εκεί που σταματήσατε πριν. Διαβάστε την νέα εγκύκλιο ΕΔΩ

Αυτό το είδες;  ΑΣΕΠ: Εγκρίθηκαν 4.284 εποχικές προσλήψεις
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter