ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

11 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου

ergasiakanea.eu - Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα (Ν.Μ.) Μεσολογγίου , για τις ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-12-2019, μερικής απασχόλησης, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με 6ωρη απασχόληση, Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου, Ι.Π. Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας

1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με 4ωρη απασχόληση, Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου -ΨΥΧΑΡΓΩ, Ι.Π. Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π.οικ.35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11 -4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύει και την υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας-Ν.Μ. Μεσολογγίου, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Οδός Ναυπάκτου, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ.κ. Μαντέκα Βασιλικής ή Μαντζή Χριστίνας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26313 60110 & 26313 60454.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-05-2019 έως και 07-06-2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend