11 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας

74

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της ∆ράσης
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
(Περίοδος 2017 – 2018)
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρµόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», (Περίοδος 2017 – 2018) στο ∆ήµο

Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα Ν. Μεσσηνίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα
ιάρκεια
σύµβασης
Αριθµός
ατόµων
101
ΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(Για τη στελέχωση των ενταγµένων στη ∆ράση Κ∆ΑΠ του ∆ήµου Καλαµάτας)
ΚΑΛΑΜΑΤΑΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
*Από την
υπογραφή της
σύµβασης έως
31.08.2018
µε δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης σε
περίπτωση
συνέχισης του
Προγράµµατος.
11

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµάτας, Αθηνών 99, Τ.Κ.24134 Καλαµάτα Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Α. Κοκκώνη (τηλ. επικοινωνίας: 2721360831, 2721360829).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα

Δείτε επίσης:  455 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Υγείας

(δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη), τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

ΤΟ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

Δείτε και ΑΥΤΗ την προκήρυξη που τρέχει αυτήν την περίοδο για τον Δήμο Καλαμάτας.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *