ergasiakanea.eu - Θέσεις Δημοσίου

Το ergasiakanea.eu όπως κάθε εβδομάδα, συγκέντρωσε για σας, θέσεις εργασίας σε Δήμους, Περιφέρειες και Φορείς και σας τις παρουσιάζει σε μία σελίδα για την ευκολία σας! 

Για να δείτε όλες τις θέσεις στον δημόσιο τομέα πατήστε εδώ

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στην Αττικό Μετρό Α.Ε

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των γραφείων της Αττικό Μετρό Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, Ν. Αττικής.


Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμο Διονύσου

O δήμος Διονύσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

962 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Εκδόθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 962 εποχικών πυροσβεστών για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου θα είναι θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της, που θα καθοριστεί με νεότερη διαταγή αρχηγού Π.Σ. μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019.


Προσλήψεις 10 ατόμων στο δήμο Μουζακίου

Ο ∆ήµος Μουζακίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυροπροστασία) , µε τις ανάλογες ειδικότητες και µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

Εργάτης γενικών καθηκόντων (ΥΕ)-10 άτομα
∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουµε ενδεικτικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Μουζακίου (∆/νση: Καραισκάκη 1-ΤΚ 43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτησή της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου. Πληροφορίες κ.Τσιρογιάννης ,τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119


Προσλήψεις 6 ατόμων στο δήμο Μονεμβασιάς

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους Ν. Λακωνίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ


Προσλήψεις 7 ατόμων στην Π. Δυτικής Ελλάδας

H περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο του Νομού Ηλείας.


Προσλήψεις 4 ναυαγοσωστών στο Δ. Μεγαρέων

O ∆ήµος Μεγαρέων γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, ειδικότητας ∆Ε Ναυαγοσωστών,

συνολικού αριθµού τεσσάρων ( 4 ) ατόµων προς κάλυψη των άµεσων και επιτακτικών αναγκών ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών του ∆ήµου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 10 ατόμων στο δήμο Κρωπίας

Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη της πρώτης (1ης ) διαδικασίας εννέα (9) ατόµων ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας και ένα (1) ∆Ε Οδηγό Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών (µέσα σε συνολικό διάστηµα 12 µηνών), για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ∆/νσης Περιβάλλοντος.

Αυτό το είδες;
Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Mikel

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 6 ατόμων στο Ρέθυμνο

Η περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,

συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019 της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, που εδρεύει στο Ρέθυµνο του Νοµού Ρεθύµνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Λαυρεωτικής

δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού

με σύμβαση εργασίας τεσσάρων (4) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα:

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων – πυρασφάλειας


Προσλήψεις 7 ατόμων στο δήμο Καισαριανής

Ο δήμος Καισαριανής ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ,

για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της λειτουργίας των κυλικείων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής (Κ.Ε.ΔΗ.Κ.).


16 προσλήψεις στον ΓΟΕΒ

O Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) πεδιάδων Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά, ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας τριών μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 30 ατόμων στο δήμο Χαϊδαρίου

Ο δήμος Χαΐδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι επτά (27) Υ.Ε. Εργατών – Φυλάκων Πυρασφάλειας και τριών (3) Δ.Ε. Οδηγών Γ’ Κατηγορίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση ως ακολούθως:


Προσλήψεις 28 ατόμων στην Π. Ιονίων Νήσων

Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων (μέχρι 34 ημερομίσθια) και δύο (2) ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 8 ατόμων στο δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά ΟΚΤΩ (8) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Κυθήρων

Ο δήμος Κυθήρων ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ατόμων (4) με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη δασών, δασικών εκτάσεων,

και τον καθαρισμό δημοτικών χώρων από χόρτα κ.τ.λ, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο ως εξής :

1. ΥΕ Εργάτης Πυρασφάλειας : τέσσερα (4) άτομα για την Δημοτική Ενότητα Κυθήρων
2. ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Δεν απαιτούνται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : τρεις (3) μήνες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 9 ατόμων στο δήμο Σητείας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Εταιρείας Σητείας (Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.), που εδρεύει στο Δήμο Σητείας Ν. Λασιθίου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 5 ατόμων στην ΕΦΑ Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις δασοφυλάκων στο δήμο Ωραιοκάστρου

Ο δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

επτά (07) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Δασοφυλάκων διάρκειας από 15-05-2019 έως 30-08-2019 για την κάλυψη επειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για την προστασία του δασοκτήματος για το έτος 2019 του Δήμου Ωραιοκάστρου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 


Προσλήψεις 18 ατόμων στο δήμο Ζακύνθου

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη 18 ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας (4) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 4 ατόμων στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 30η –06-2019, με δυνατότητα παράτασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Προσλήψεις 4 ατόμων στην Π. Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση

διάρκειας 6,5 μηνών για την καταπολέμηση του δάκου της Ελιάς.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter