131 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου (Διορθωμένη από το Υπουργείο)

288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

(Ορθή Επανάληψη)

 

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα)» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2,
T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την
ΣΟΧ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2018-18/01/2018

Δείτε επίσης:  Θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *