131 προσλήψεις στην Υπηρεσία Ασύλου

490

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (Π. Κανελλοπούλου 2 Αθήνα, ΤΚ 10177), και στα καταστήματα: ι) στη Μυτιλήνη (Hotspot Λέσβου, Μόρια Λέσβου ΤΚ 81100), ιι) στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου (Πρώην Λιμενικός Επιβατικός Σταθμός Βαθύ Σάμου, Θεμιστοκλή Σοφούλη ΤΚ 83100), iii) στη Χίο (Hotspot Χαλκειό Χίου ΤΚ 82100, Χίος), iv) στη Λέρο (Λεπίδα Λέρου ΤΚ 85400 Λέρος), ν) στην Κω (Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, περιοχή Πυλί, ΤΚ 85310 Κως), vi) στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης (Πρώην ακίνητο Β’ ΚΤΕΟ, οδός Πόντου, Λαχαναγορά, ΤΚ 54001 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης), vii) στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Κορίνθου (Υπηρεσία Εγκαταστάσεων κ Φύλαξης Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου, Εξαμιλίων 3 Κόρινθος ΤΚ 20100), ), vii) στο Περιφερειακό γραφείο Ασύλου Θράκης (Λεωφόρος Μάκρης 1Β, ΤΚ 68100, Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης) viii) στην Πάτρα (Καποδιστρίου 22 Πάτρα ΤΚ 26222 ), ix) στην Ξάνθη (Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Ξάνθης 2ο χλμ Καβάλας Ξάνθης, ΤΚ 67100 Ξάνθη), x) στο Ηράκλειο (Ηφαίστου και Ελευθέρνης, Ηράκλειο Κρήτης, Περιοχή Καμίνια Τ.Κ.71303) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Αχαρνών, Αλίμου, Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Μενεμένης-Αμπελοκήπων Κορινθίων, Πατρέων, Ορεστιάδας, Παρανεστίου, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω και Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε επίσης:  Πίνακες κατάταξης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας για το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2018-18/01/2018

ΤΟ έντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 για να κάνετε την αίτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *