17 προσλήψεις στο Δήμο Παλλήνης

255

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Τύπου JCB)
  • 12 YE Eργάτες Καθαριότητας
  • 4 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης

 

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας,
υπόψιν κας ∆ιβάνη Ελένης, κας Ράµµου Μαρίας και κου Πατράλη Θωµά

Oι αιτήσεις λήγουν αύριο Δευτέρα 17/9/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

(τηλ.επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631 αντίστοιχα). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση
την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε επίσης:  115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 24μηνες συμβάσεις)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *