ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

19 προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Μακεδονίας – Θράκης

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.- Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δεκαεννέα (19) ατόµων [3 (τριών) ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ , τριών (3) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και δεκατριών (13) ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ] όλοι πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας Σελίδα 2 από 11 8 (οκτώ) µηνών,για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας -Θράκης των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νοµούς Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

16 ΔΕ ∆ιανοµέων
3 ΔΕ Εσωτερικής Εκµετάλλευσης

 

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend