ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

20 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

ergasiakanea.eu - Όλες οι θέσεις δημοσίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

  • 10 Εργάτες βοηθητικών εργασιών
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
  • 2 ΔΕ Οδηγοί Βαρέων Οχημάτων
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές jcb)
  • 2 Χειριστές Μηχανημάτων Έργου (Χειριστές Αρπάγης)
  • 2 Οδηγοί Μηχανικού Σάρωθρου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Πρωτόκολλο του Δήμου, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αχαρνών, Φιλαδελφείας 87 & Α. Μπόσδα, Αχαρνές ΤΚ 13673, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων στην υπηρεσία μας και συγκεκριμένα στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Αχαρνών.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend