22 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου

112

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», ανακοινώνει την πρόσληψη 22 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & σε ωριαία βάση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), που υλοποιούμε, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΑΡΙΘΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΙΔΗΚΟΤΗΤΑ . Τ.

 

ΘΕΣΕ ΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑ
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό
-Καθηγητών
Φυσικής Αγωγής
ΠΕ ή ΔΕ
3 ΠΕ Ή ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό
-Νηπιαγωγών
ΠΕ
1 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό
-Δασκάλων ΠΕ
2 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
Κοινωνιολόγος
ΠΕ
2 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
ΦΠΨ ΠΕ
1 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
Ιστορικό
Αρχαιολογικό –
ΠΕ
1 ΠΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Καλλιτεχνικό

Προσωπικό


Καθηγητές
Θεατρολογίας
ΠΕ ή TE ή ΔΕ

2 ΠΕ ή ΤΕ ή
ΔΕ
Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
Εκπαιδευτικό
Προσωπικό –
Αγγλικών ΠΕ ή
ΔΕ
1 ΠΕ Ή ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος
Καλλιτεχνικό
Προσωπικό
-Καθηγητές
Εικαστικών ΔΕ
1 ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος.
Καλλιτεχνικό
προσωπικό –ΔΕ
ΣΚΑΚΙ
2 ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Καλλιτεχνικό προσωπικό –ΔΕ Χορού 2 ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Καλλιτεχνικό
Προσωπικό –
Μουσικών ΠΕ ή
ΤΕ ή ΔΕ
1 ΠΕ Ή ΤΕ Ή
ΔΕ
Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος
Εκπαιδευτικό 3 ΠΕ Ή ΤΕ Ή Από την υπογραφή της σύμβασης και ως 31/8/2018,

 

προσωπικό
Πληροφορικής
ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
ΔΕ με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται

 

ταχυδρομικά. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι

που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

  • Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.
  • Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δράσεων του Φορέα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.) στα γραφεία της ΚΕΔΑ στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίου Ιωάννη Στεφανή 7 ΤΚ 19300, και Τηλέφωνο : 2168008441 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων. Αν δεν συνυποβληθούν οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται.

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του Νομού Αττικής .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίζει από την 30/12/2017