23 προσλήψεις στο Δήμο Φαρκαδόνας (Ν. Τρικάλων)

225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 23 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Φαρκαδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φαρκαδόνας, που εδρεύει στη Φαρκαδόνα Ν. Τρικάλων, και συγκεκριμένα τίς εξής θέσεις, ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων 8 μήνες 15
ΔΕ Οδηγών Τρακτέρ 8 μήνες 2
ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων

[Γ΄ (C)  Κατηγορίας – με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες 2
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή) 8 μήνες 2
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (γκρέιντερ) 8 μήνες 2
Τηλέφωνο επικ.: 24333 50038