23 θέσεις εργασίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου (Έως 24 μήνες)

696

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2018
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται
στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για ανάγκες εστίασης-σίτισης και φύλαξης
(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016,
και 107 του Ν. 4461/2017)
ΤO ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή
επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης-σίτισης και φύλαξης του
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο του Νομού Κορινθίας

ΔΕ Μαγείρων

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – ειδικότητας Τραπεζοκόμων

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων Λαντζέρηδων

ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λεωφόρος Αθηνών 53, Τ.Κ. 20132 Κόρινθος,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας
Γιαλούρη Αναστασίας ή κας Λάμπρου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413 61805-
806).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
Αυτό το είδες;  Θέσεις εργασίας στα καταστήματα Mikel
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter