Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εδρεύει στο νομό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

25 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες)
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα)
5. Μονογονεϊκές οικογένειες
6. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες)
6.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 6.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα
7. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50%
8. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου
Τα ανωτέρω κριτήρια μοριοδοτούνται, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα βαθμολόγησής τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το εν λόγω «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 25/01/2018 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Aπό 3 Νοεμβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2018 η Υποβολή των Αιτήσεων για την Πρόσληψη προσωπικού (ΣΟΧ) για την καθαριότητα του ΥΠΠΕΘ

Σας γνωρίζουμε ότι η υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 1Α/2018 ανακοίνωση (η οποία αναρτήθηκε στη διαύγεια με ΑΔΑ:67ΥΛ4653ΠΣ-ΣΒΥ) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και ΑΥΓΗ στις ημερομηνίες 01-11-2018 και 02-11-2018 αντίστοιχα, και ως εκ τούτου από 3-11-2018 ξεκινάει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η οποία λήγει στις 12-11-2018, ημερομηνία μέχρι και την οποία δύναται να κατατίθενται οι αιτήσεις των υποψηφίων.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter