Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους 2018-2019» με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μήνες και όχι πέραν της 31/7/2019.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα της Γ.Γ.Α, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  2. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για γονέα ανηλίκων ή ενηλίκων προστατευόμενων τέκνων) .
  5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας εφόσον είναι κάτοικοι του Δήμου Αιγάλεω
  6. Βεβαίωση, πρόσφατη, του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  7. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία αποκλειστικά σε προγράμματα Π.Α.ν.Ο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε οποιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ , αναλυτικά (έτος, μήνες, ώρες απασχόλησης) μέχρι 50 μήνες και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
  8. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 1 /11/2018 έως και τις 12 /11/2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημοτικό κατάστημα( Ιερά Οδός 364 & Κάλβου- Τηλ.2132044930-959) κατά τις ώρες 09:00 – 14:00.

Περίληψη της παρούσας δημοσιεύεται σε 2 εφημερίδες, ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές, του Νομού Αττικής, στον πίνακα του Δημοτικού καταστήματος Αιγάλεω, του Τμήματος Αθλητισμού (Ν. Πλαστήρα 20) και στην ιστοσελίδα του Δήμου(www. aigaleo.gr)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Tο Ν.Π.Δ.Δ. «Δηµήτριος Βικέλας» του Δήμου Κηφισιάς βάσει της Έγκρισης Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των Ν.Π.∆.∆.-Ν.Π.Ι.∆. αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2018-2019 µε επιστημονικό προσωπικό, προκηρύσσει δέκα πέντε (15) θέσεις Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) µε σκοπό την σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομίσθια απασχόληση), σύμφωνα µε τις διαδικασίες, σειρές προτεραιότητας (µοριοδότηση) και τους όρους απασχόλησης Π.Φ.Α. του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Αυτό το είδες;  266 Προσλήψεις με ΣΟΧ σε Δήμους, Νοσοκομεία, ΕΦ.Α. και Ο.Σ.Υ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά, Δημοτικό Στάδιο «Στέλιος Καλαϊτζής» Ρίτσου & Ολυμπιονικών, Νέα Ερυθραία, τηλ.: 210.6203305- 213.2007.208, κατά τις ώρες 12:30 έως 14:30 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 31-10-18 και για δέκα (10) ημέρες έως την 09-11-18.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter