3 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης

81

 

Ο δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Νέας Σµύρνης».

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Σµύρνης, Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Τ.Κ.17121, Νέα Σµύρνη, απευθύνοντάς την στο ∆ιοικητικό Τµήµα, υπόψη κας Ευαγγελίας Π. Παλαιολόγου (τηλ. επικοινωνίας: 2132025794).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ειδικότητες: ΠΕ Ψυχολόγων – ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Για να μένετε ενήμεροι κάντε Like στην σελίδα μας ΕΔΩ, κοινοποιήστε μας και πατήστε και το κουδουνάκι κάτω αριστερά. Ευχαριστούμε!

Δείτε επίσης:  207 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στη ΓΑΔΑ για τις ανάγκες καθαριότητας - Ημερομηνίες αιτήσεων
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *