ΑΣΕΠ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

32 προσλήψεις στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία απόφασης πρόσληψης, για την αντιμετώπιση των εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, στο πλαίσιο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους – Όρους Αιγάλεω – 2019, συνολικού αριθμού τριάντα δύο (32) ατόμων, με τις εξής ειδικότητες:

(4) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας
(1) Οδηγός με δίπλωμα Οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
(9) Οδηγοί με δίπλωμα Οδήγησης Β΄Κατηγορίας
(1) Χειριστής Μηχανήματος Έργου – τύπου JCB – (Εκσκαφέας – Φορτωτής)
(11) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
(6) Απόφοιτοι ΙΕΚ με την ειδικό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

1. Αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτήτων Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007)
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου.
6. Άδεια Οδήγησης αντίστοιχης Κατηγορίας και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου, για τη θέση του Οδηγού
7. Άδεια Χειριστή Μηχανήματος Έργου για το Μηχάνημα τύπου JCB – Εκσκαφέας Φορτωτής (ΠΔ 31/1990), για τη θέση του Χειριστή
8. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων, ήτοι από 22.05.2019 έως και 24.05.2019 στα γραφεία του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), Εθνικής Αντιστάσεως 65, (πεζόδρομος Περιστερίου) 1ος όροφος, Γραφείο Προσωπικού, από 9:30 έως 14:30, τηλ. 210 5745826.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων πουψείναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του προγράμματος της πυρασφάλειας, θα παραταθεί η ανακοίνωση για τρεις (3) επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Δείτε την προκήρυξη

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend