Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως δύο (2) μήνες, τριάντα τριών (33) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη, του κρατικού προγράμματος κατασκηνώσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών (ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ) και ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ από 18 έως 45 ετών)
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
(Χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, πολύτεκνοι, τέκνα πολύτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών, αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης σε κατασκήνωση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Βεβαίωση ανεργίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Βεβαίωση εμπειρίας – προϋπηρεσίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

6. Υπεύθυνη δήλωση: 1) το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών (Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλωθεί επακριβώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης) 2) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γραφείο του Δημάρχου του Δήμου Αριστοτέλη (Δημαρχείο Ιερισσού, Αγίου Όρους 2, Ιερισσός Χαλκιδικής 630 75) μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό χώρο του προγράμματος «Διαύγεια», ήτοι από 21-06-2018 έως και 25-06-2018.

Αυτό το είδες;
Θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Κυκλάδων (ΔΕ,ΥΕ)

Κατεβάστε το αρχείο

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter