Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για τις 35 προσλήψεις στη Περιφέρεια Αττικής

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ ΚοινωνικώνΛειτουργών ΠΕ Φαρμακοποιών ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΥΕ Καθαριστών/Τριών κ.α

1790

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών της Περιφέρειας Αττικής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα, Τ.Κ.11741, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Μαθιού ή  Σελίδα 9 από 11 κας Αναστοπούλου ή κας Δεγαϊτη ή κας Ευθυμίου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2065831, 213-2065155 213-2065055, 213-2065061).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02-12/11/2018

Η προκήρυξη ΕΔΩ

Δείτε επίσης:  78 προσλήψεις με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter