Προσοχή! Τελευταία ημέρα ενστάσεων για την 3Κ/2018 σήμερα

114

Έως σήμερα οι ενστάσεις στο ΑΣΕΠ για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ

Η Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 2 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, έως και την πάροδο της 11ης Απριλίου 2018, ημέρας Τετάρτης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με τρεις τρόπους: Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με φαξ ή ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΑΣΕΠ.

Αυτή την ώρα δεν είναι ανοικτή η επιλογή για υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων στον κόμβο του ΑΣΕΠ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Η άσκηση της ένστασης γίνεται:

με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.

Ένσταση για την

Προκήρυξη 3Κ/2018

Κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686)
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr).
Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο προμηθεύεται:

ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet,
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Υ.Α.),
από Δημόσιο Ταμείο.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους/προσληπτέους δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος/προσληπτέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Παράλληλα ελέγχονται τα κριτήρια κατάταξης όλων των φερομένων ως διοριστέων/προσληπτέων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων.
Πώς θα εκδώσετε e-Παραβόλο για υποβολή ένστασης στο ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης:  ΑΣΕΠ - 2Ε/2018: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων

Κατά την έκδοση του e-παραβόλου επιλέξτε:
Α. Στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Β. Στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Υποβολή ένστασης

Γ. Στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 9η Φεβρουαρίου 2017

Αναγράψτε τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου στην ένστασή σας.
Καταβάλλετε το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Προσοχή: Ο 20ψήφιος κωδικός παραβόλου που έχετε αναγράψει στην ένσταση, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν για τον οποίο καταβάλατε αντίτιμο.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *