4 άτομα με ΣΟΧ στο Δήμο Λήμνου

20

 

Ο Δήμος Λήμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Φαρμακοποιός
1 ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1 ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ελλείψει ΔΕ Διοικητικού
1 ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Καταληκτική ημερομηνία: 21-03-2017