4 προσλήψεις στη Δήμο Βύρωνα

81

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη
των αναγκών υλοποίησης των προγραμμάτων <<Άθλησης για Όλους 2017-2018>> με
τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με ωριαία αποζημίωση,
διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών-(32 εβδομάδων) και όχι πέραν τις 31/07/2018.

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άνεργοι.