ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 στο ΕΔΣΝΑ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά (40) ατόμων

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Αθήνα, Τ.Κ. 11525, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαφάνειας- Διοίκησης και Αρχείου (Κεντρικό Πρωτόκολλο), υπόψη κας Μπατάλια Γραμματικής, τηλ. 2132148432.

Αυτό το είδες;
27 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καλαμάτας (ΔΕ - ΥΕ)

Πατήστε τον ακόλουθο «ενεργό» συνδέσμο για να διαβάσετε ολη την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter