42 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

435

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή  επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Φύλαξης και Εστίασης, του Γενικού  Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» που εδρεύει στον Δήμο Πειραιά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α 0ΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό Θέσης)
ΚωδικόςΥπηρεσία«Εδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςατόμων
101Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ Προσωπικού
Φύλαξης
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(όχι πριν από την
01-01-2018)
και όχι πέραν της
31-12-2018
30
102Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ
Προσωπικό
*Εστίασης

(ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(όχι πριν από την
01-01-2018 )

και όχι πέραν της
31-12-2018
8
103Γ.Ν. Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΕ
Προσωπικό
*Εστίασης

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

(ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(όχι πριν από την
01-01-2018)

και όχι πέραν της
31-12-2018
4

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Ζαννή και Αφεντούλη 1, Τ. Κ.: 185 36 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν των κ. κ.: Ζώη Ιωάννη (τηλ.
επικοινωνίας:. 210- 4592151), Λέκου Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας:. 210-4592151),
και Κατσώρη Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας:. 210-4592584) .
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
(κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου) και στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πειραιά, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κατεβάστε το αρχείο

Δείτε επίσης:  Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *