42 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στην ΑΕΠΠ

133

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 42 ατόμων τακτικού προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/04/2018-27/04/2018

Κατεβάστε το αρχείο [386.81 KB]