43 Θέσεις εργασίας για εκπαιδευτικούς στο Δήμο Βόλου

133


Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε ωριαία αντιµισθία, συνολικά σαράντα τριών (43) εκπαιδευτών, διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης και έως 30/06/2019, ή σε ορισµένες ειδικότητες για ένα εξάµηνο σύµφωνα µε τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, στο Δηµοτικό Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ΠΕ Οικονοµολόγων

2 ΠΕ Οικονοµολόγων

1 ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

1 ΠΕ Γερµανικής Γλώσσας

1 ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας

1 ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

1 ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

1 ΠΕ Πληροφορικής

1 ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίµων

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων

1 ΠΕ Ιστορικός Τέχνης

1 ΠΕ Χηµικών

1 ΠΕ Καλών Τεχνών µε κατεύθυνση ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1 ΤΕ Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών

1 ΤΕ Σχεδιασµού και Τεχνολογίας Ένδυσης

2 ΤΕ Γραφιστών

1 ΤΕ ∆ιακοσµητών

1 ΤΕ Φωτογράφων (για τα ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ µαθήµατα της ειδικότητας)

2 ΤΕ Τουριστικών Επαγγελµάτων

1 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίµων

1 ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

1 ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

1 ΤΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µε κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ

1 ΤΕ Λογιστικής

1 ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσµήµατος και σχεδιασµού κοσµήµατος

5 ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης

3 ΔΕ Τεχνικών ΑρτοποιίαςΖαχαροπλαστικής

2 ΔΕ Φωτογράφων

2 ΔΕ Κεραµιστών

1 ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ΙΙΕΚ ∆ήµου Βόλου στην ακόλουθη διεύθυνση: Χείρωνος και Φεραίου 1, στη γραµµατεία του Ι.Ι.Ε.Κ. υπόψη κας Δµητρας Μιχαηλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2421056446). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε επίσης:  115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 24μηνες συμβάσεις)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *