7 άτομα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»


Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «IS-ENES3: Ιnfrastructure for the European Network for Earth System modelling – Phase 3» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «AI4EU – A European AI On Demand Platform and Ecosystem»
Καταληκτική Ημερομηνία:16/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών δαπανών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/04/2019

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της «Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Υγεία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό 
Καταληκτική Ημερομηνία:19/04/2019


5 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Έρευνα, Εκπαίδευση και Υποδομές ο τριγωνισμός των αξόνων στρατηγικής ανάπτυξης του ΕΚΚΕ (REDI)» 

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης έργου με τίτλο «Cultural Mediators in the Postal Sector (CULMED)»


 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020. ΕΡΓΟ: «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή – ακρωνύμιο: AREThOUSA», με Κωδικό έργου: Τ1ΕΔΚ 05274 (MIS 5030222), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αγλαΐα Λιόπα-Τσακαλίδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία τουλάχιστο 1 έτους σε τεχνολογίες χωρικών δεδομένων και συστημάτων GIS
– Εμπειρία τουλάχιστο 2 ετών σε διαλειτουργικότητα συστημάτων και δεδομένων
– Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αξιολόγηση Εδαφών (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία στην ταξινόμηση καλλιεργουμένων εδαφών
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στην ταξινόμηση εδαφών .

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Έγγειες Βελτιώσεις και Γεωργικής Μηχανικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία στις στραγγίσεις και χρήση πληροφορικής στα αρδευτικά δίκτυα
– Γνώσεις στην Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και στις Αρδεύσεις
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία στην διήθηση αρδευτικού νερού στις καλλιέργειες.
– Γνώσεις στην προσομοίωση και υπολογισμό άρδευσης
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση στις αρδεύσεις και την ενεργό βροχόπτωση

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπονίας (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωργική Μηχανική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία στην άρδευση καλλιεργειών σε έδαφος και εκτός εδάφους.
– Εμπειρία σε έξυπνα αρδευτικά συστήματα με πληροφοριακά συστήματα
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
– Διδακτορικό Δίπλωμα στην Γεωπονία με έμφαση σε δείκτες υδατικής καταπόνησης καλλιεργειών σχετικά με την άρδευση

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:
– Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Εμπειρία τουλάχιστο σε προγραμματισμό λογισμικού εφαρμογών και προγραμματισμό υπηρεσιών λογισμικού και προγραμματισμό ΣΔΒΔ
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Θέση 7
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Γεωπόνου (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Γεωπονία (ή αντίστοιχης ισοδύναμης ειδικότητας)
– Γνώσεις αγροτικής διαχείρισης και υδατικής οικονομίας εδαφών
– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική Υπεύθυνο της πράξης κ. Αγλαΐα (Λίτσα) Λιόπα-Τσακαλίδου. Τηλέφωνο γραφείου: 26220 39018, e-mail: aliopa@teiwest.gr(link sends e-mail).

Σχετικός σύνδεσμος:
http://elke.teipat.gr


 

7 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δυναμική Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων βασισμένη στην Ασαφή Λογική και την Εμπειρική Νοημοσύνη» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ECLiPSe ‐ Εξοικονόμηση Ενέργειας μέσω Ελέγχου Έξυπνων συσκευών σε μεγάλα επιβατικά πλοία και κρουαζιερόπλοια» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Καινοτομίες στο Food Bioprocessing που σχετίζονται με τη νανοβιοτεχνολογία, τις μοριακές επιστήμες και την εφαρμοσμένη χημεία» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εκτυπωμένα OLEDS για ευφυείς, αποδοτικές και ελεγχόμενες διατάξεις φωτισμού στερεάς κατάστασης σε μεγάλη κλίμακα»


7 άτομα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4577 και τίτλο έργου «Πρόγραµµα Επιβράβευσης του ΚΑ 4381)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4829 και τίτλο έργου «MEDEA – Mitigating the Effects of Desert dust-storms using Exposure – reduction Approaches»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 3171 και τίτλο έργου «∆ιαθλαστική χειρουργική του κερατοειδούς µε Excimer Laser στην διόρθωση της µυωπίας»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 4599 και τίτλο έργου «ΤΙΤΑΝ Greece & Cyprus – Primary Care Tobacco Treatment Training Network in Greece and Cyprus»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10168 και τίτλο έργου «Πανελλαδική Υποδοµή για τη µελέτη της ατµοσφαιρικής σύστασης και κλιµατικής αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10102 και τίτλο «Ανάπτυξη και εφαρµογή ολοκληρωµένου προληπτικού συστήµατος ελέγχου της Legionella στα συστήµατα νερού ξενοδοχειακών µονάδων της Κρήτης» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος µε ΚΑ 10105 και τίτλο «Αυτοοργανούµενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωµοφόρων µε Βιοιατρικές Εφαρµογές»


8 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων», 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016-2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016- 2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders (HOLOBALANCE), EU Framework Program for Research and Innovation action H2020-SC1-2016- 2017/H2020-SC1-2017-CNECT-1 / GA: 769574»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Visible Light Communications in Communications, Marketing, Transport, Logistics, Cultural and Tourist Industries – VIOLIN»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «mHealth Σύστημα για την Αυτοδιαχείριση του Διαβήτη Τύπου 1 βασιζόμενο στην Προσαρμοστική Μηχανική Μάθηση του Μεταβολισμού της Γλυκόζης (GlucoseML)» 


6 άτομα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση -αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας και σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου- εικόνας- επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΛΔΕΛ)» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση -αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου – εικόνας – επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΛΔΕΛ)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση -αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου – εικόνας – επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΛΔΕΛ)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση -αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου – εικόνας – επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΛΔΕΛ)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση -αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού μέσω τεχνολογιών λόγου – εικόνας – επαυξημένης πραγματικότητας (ΕΛΔΕΛ)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Συγκαλλιέργεια: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας χρήσης πόρων και της βιωσιμότητας των θερμοκηπιακών καλλιεργειών(CasH)» 

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter