5 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΑΣΕΠ

551

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
(άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και όγδοο του Ν. 4506/2017)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόμων, με 6ωρη ημερήσια απασχόληση, για την κάλυψη
αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ

ΥΕ Καθαριότητας – 5

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ΑΣΕΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Πουλίου 6, Τ.Θ.:14308, Τ.Κ.:11510, Αμπελόκηποι –
Αθήνα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο
111 (τηλ. επικοινωνίας: 213-1319108 και 213-1319194).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Δείτε και κατεβάστε την προκήρυξη

Δείτε επίσης:  115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 24μηνες συμβάσεις)
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *