53 προσλήψεις στο Δήμο Ρόδου

43

Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, ως εξής:

1 ΤΕ Δασοπόνων
15 ΔΕ Οδηγών (Γ΄Κατηγορίας)
3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
34 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων