6 προσλήψεις στο Δήμο Αλίμου

170

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Περίοδος 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» – Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», στο ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ, που εδρεύει στον Άλιμο Ν. Αττικής

3  ΤΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
3 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, Θουκυδίδου 73, Τ.Κ. 17455 Άλιμος, υπόψη κ. Γιαννιά Χάρη (τηλ. επικοινωνίας: 210 9836 648 εσωτ. 230).

Δείτε επίσης:  104 προλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ που οι αιτήσεις τους λήγουν σύντομα - Δείτε τις θέσεις και κάντε αίτηση
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *