60 θέσεις εργασίας με σύμβαση 8 μήνες για τον ΦοΔΣΑ – ΣΟΧ1/2017

116

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Φο.Δ.Σ.Α) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων σε υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη
Θεσσαλονίκη

Δείτε αναλυτικές οδηγίες στο site ΕΔΩ

Κατεβάστε το έντυπο ΣΟΧ4