13 Προσλήψεις στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια του έργου με τίτλο «CISCO Networking Academy-CCNAR&S» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/11/2018

Μία (1) θέση για την υποστήριξη του Γραφείου ERASMUS+
Καταληκτική Ημερομηνία:16/11/2018

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Μία (1) θέση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τίτλο «Λογιστική και Ελεγκτική»
Καταληκτική Ημερομηνία:16/11/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του έργου «Black Sea Basin inter disciplinary cooperation network for sustainable joint monitoring of environmental toxicants migration, improved evaluation of ecological state and human health impact of harmful substances, and public exposure prevention – MONITOX» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/11/2018

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ με τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» 
Καταληκτική Ημερομηνία:16/11/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια του έργου EBTAP
Καταληκτική Ημερομηνία:17/11/2018

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια του έργου ΚοιΡο3Ε
Καταληκτική Ημερομηνία:17/11/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/11/2018


Προσλήψεις στο Τµήµα Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου

Το Τµήµα Δοκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τµήµατος ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, που εδρεύει στο ∆ήµο Ρεθύµνης Ν. Ρεθύµνης, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 ΔΕ Μαγείρων

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1 ΔΕ Υδραυλικών

2 ΥΕ Τραπεζοκόµων

2 ΥΕ Λαντζιέρων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου, Ν. Καζαντάκη 36, Τ.Κ. 74100- Ρέθυµνο, υπόψη Υ/Α΄ κας ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 28310-40102 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


7 Θέσεις εργασίας στο ΕΛΚΕΘΕ

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο – ΒΙΟΑΞΙΟΠΟΙΩ – Παραγωγή βιομορίων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας αλιευτικά υποπροϊόντα και απορριπτόμενα αλιεύματα-

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο – ΒΙΟΑΞΙΟΠΟΙΩ – Παραγωγή βιομορίων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας αξιοποιώντας αλιευτικά υποπροϊόντα και απορριπτόμενα αλιεύματα-

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «AQUACOSM – Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean»

Αυτό το είδες;  Νέες θέσεις εργασίας ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ μέσω ΑΣΕΠ – Δείτε τις προκηρύξεις

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in european seas)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο«HARMONIA»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο«PREGO

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018


27 άτομα στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος / έργου με τίτλο «Τεχνολογία Σύντηξης / EUROfusion – Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium» 
Καταληκτική Ημερομηνία:02/12/2018

Είκοσι δύο (22) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων / έργων με τίτλο «Marine EO: Bridging Innovative Downstream Earth Observation and Copernicus enabled Services for Integrated maritime environment, surveillance and security», «SAINT – Systemic analyzer in network threats», «TRESSPASS – robust Risk basEd Screening and alert System for PASSengers and luggage» και «CIVILnEXT – Next generation of information systems to support EU external policies» 
Καταληκτική Ημερομηνία:19/11/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΕΣΤΙΑ: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»  
Καταληκτική Ημερομηνία:19/11/2018

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Πολιτισμική Ώσμωση Μυθολογία & Τέχνη-COSMOS»
Καταληκτική Ημερομηνία:19/11/2018


12 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺ5G-PICTURE: 5G Programmable Infrastructure Converging disaggregated neTwork and compUte REsourcesʺ

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter