8 θέσεις εργασίας στον Δήμο Σοφάδων

34

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών (άρθρο 212 του Ν.3584/2007) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, η οποία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 212 του Ν.3584/2007 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης, δηλαδή έως 19.09.2017.

ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Mηχ/των (εκσκαφέας φορτωτής-JCB)
ΔΕ Χειριστών Χωματουργικών Mηχ/των (ισοπεδωτής γαιών -GRADER)
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων

Όλη η απόφαση στο ergasiakanea.gr