ΑΣΕΠ - ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Όλη η προκήρυξη 3Κ/2019 για 76 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε  η προκήρυξη 3Κ/2019 για 76 προσλήψεις σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, επιμελητήρια, Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και ΕΛΣΤΑΤ

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο: – Για τις τρεις (3) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: α) οι δύο (2) θέσεις αφορούν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και εφαρμογών διαλειτουργικότητας και β) η μία (1) θέση αφορά την ανάπτυξη εφαρμογών σε Βάσεις Δεδομένων, δημιουργία αναφορών και διαχείριση αντικειμένων της βάσης. – Για τις έξι (6) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής: α) οι δύο (2) θέσεις αφορούν την Διαχείριση των Κεντρικών Συστημάτων (System Administration, Operating Systems, κ.λπ.), β) οι δύο (2) θέσεις αφορούν την Διαχείριση των Βάσεων Δεδομένων, γ) η μία (1) θέση αφορά την Διαχείριση Δικτύων Δεδομένων και Φωνής και δ) η μία (1) θέση αφορά την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών και συναλλαγών.

2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο τον ενδελεχή, συστηματικό, τεκμηριωμένο και αντικειμενικό έλεγχο της τήρησης της ισχύουσας κατά περίπτωση νομοθεσίας για τον φορέα, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της ελεγχόμενης υπηρεσίας (διοικητικής μονάδας) καθώς και αντίστοιχο έλεγχο και στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα ασκούν όσα καθήκοντα προβλέπονται από τα άρθρα 46, 47 και 48 του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενεργούν συστηματικά ελέγχους για την εφαρμογή της γενικής προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας και παρεμβαίνουν συμφιλιωτικά για την επίλυση ατομικών ή συλλογικών διαφορών που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας. Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία διενεργούν ελέγχους για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. 3. Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου ΥΕ Νεκροτόμων που θα επιλεγούν θα έχουν ως κύριο αντικείμενο α) την προετοιμασία για τη νεκροψία και νεκροτομή, β) την εν γένει συνδρομή στο έργο του Ιατροδικαστή, κατά τη διενέργειά της, γ) την επιμέλεια της φύλαξης των βιολογικών υλικών που λαμβάνονται από τον Ιατροδικαστή και αποστολή τους στα αρμόδια εργαστήρια για διενέργεια εξέτασης και δ) την τακτοποίηση – περιποίηση των σορών των νεκρών μετά την ιατροδικαστική έρευνα και παράδοση αυτών στους εκπροσώπους των οικείων τους προκειμένου να ταφούν.

4. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

Ο/Η υποψήφιος/α του κλάδου ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών) που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει το Τμήμα Γ΄ Ιστών προς Μεταμόσχευση, Ιστοσυμβατότητας και Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση με αντικείμενο την άσκηση κάθε αρμοδιότητας ιατρικού και επιστημονικού περιεχομένου που περιλαμβάνει ο τομέας των μεταμοσχεύσεων ιστών και κυττάρων, τον σχεδιασμό και τη διατήρηση του μητρώου εθελοντών δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και μονάδων ομφαλοπλακουντικού αίματος, την ανάπτυξη και διατήρηση διεθνών σχέσεων με ξένες δεξαμενές και φορείς του εξωτερικού στο πλαίσιο της συντονιστικής διαδικασίας καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του ειδικότητα και επάρκεια, που θα του ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α του κλάδου ΠΕ Διοικητικού που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού με αντικείμενο τη διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Μ. για την επίτευξη των σκοπών του, με βασικές αρμοδιότητες τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών, την συμβολή στην κατάρτιση Προϋπολογισμού, την σύνταξη και διεκπεραίωση διοικητικών εγγράφων, την τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Οργανισμού καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. Ο/Η υποψήφιος/α του κλάδου ΠΕ Οικονομικού που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού με αντικείμενο την οικονομική οργάνωση και λειτουργία του Ε.Ο.Μ. για την επίτευξη των σκοπών του, με βασικές αρμοδιότητες την εφαρμογή του λογιστικού συστήματος του Ε.Ο.Μ, την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων λογιστικών βιβλίων μέσω μηχανογραφικού συστήματος, την κατάρτιση – τροποποίηση – παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, την κατάρτιση και συνυπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού και των λοιπών αποτελεσμάτων χρήσεως με τα αρμόδια όργανα Διοίκησης του Οργανισμού καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

5. Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας

Ο/Η υποψήφιος/α του κλάδου ΠΕ Διοικητικού που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί με ζητήματα σχετιζόμενα με την γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

6. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Οι υποψήφιοι/ες του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού που θα επιλεγούν θα στελεχώσουν: (α) το Τμήμα Μητρώου, ΓΕΜΗ και Υπηρεσίας Μιας Στάσης με κύριο αντικείμενο: παραλαβή, έλεγχος και αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών σύστασης των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ που έχουν συσταθεί μέσω συμβολαιογράφων (οι οποίοι λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης). (β) το Τμήμα Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Στατιστικής Ερευνών και Δημοσίων Σχέσεων, με κύριο αντικείμενο: την παρακολούθηση των βιοτεχνικών θεμάτων που έχουν άμεση σχέση με την επιχειρηματική λειτουργία των επιχειρήσεων – μελών, την καταγραφή των προβλημάτων που αφορούν τις ΜΜΕ, τη συνεργασία με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ο/Η υποψήφιος/α του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού θα στελεχώσει το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αντικείμενο: τη διαχείριση – πρωτοκόλληση – διανομή – αρχειοθέτηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων και την τήρηση ατομικών μητρώων, την καταχώρηση παραστατικών δαπανών στο σύστημα οικονομικής διαχείρισης, τη μισθοδοσία του προσωπικού.

7. Επιμελητήριο Λακωνίας Ο/Η υποψήφιος/α του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ που θα επιλεγεί θα στελεχώσει το Τμήμα Μητρώων και Μηχανογραφικών Εφαρμογών με τις εξής κυρίως αρμοδιότητες (π.δ. 70/2010, ΦΕΚ 126/2.8.2010/τ.Α΄): Την πλήρη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών της υπηρεσίας από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών του και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας και υποβολής προτάσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και διαχείριση και κάθε είδους καταχώρηση σε ηλεκτρονικά συστήματα.

8. Ελληνική Στατιστική Αρχή

Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Στατιστικών των Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Γραφείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχουν ως εξής: Επιμελούνται της συλλογής και ελέγχου κάθε είδους στοιχείων, όπως επιφορτίζονται από την προϊσταμένη Διεύθυνση. Παρακολουθούν, συντονίζουν και ελέγχουν το έργο των ιδιωτών συνεργατών της υπηρεσίας σε επίπεδο Νομού. Επεξεργάζονται και ελέγχουν τα στοιχεία των ερευνών. Διαβιβάζουν τα στοιχεία σε όσον το δυνατόν πληρέστερη μορφή στην εποπτεύουσα Διεύθυνση. Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων των κλάδων ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Εκτυπωτών Offset) και ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Φωτοσύνθεσης) έχουν ως εξής: Τμήμα Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων: η χρήση της παραχθείσας οργανωμένης στατιστικής πληροφόρησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την παραγωγή εκδόσεων σε κάθε είδους ηλεκτρονικό μέσο. Η σύνθεση και διαμόρφωση των κάθε είδους εκδόσεων με το σύστημα της φωτοσύνθεσης. Η σελιδοποίηση των κειμένων και η αισθητική διαμόρφωση των δημοσιευμάτων. Τμήμα Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών: Η φωτογράφηση σελίδων, μοντάζ, φωτομεταφορά στα εκτυπωτικά μέσα (τσίγκους). Η εκτύπωση των έντυπων εκδόσεων και των εντύπων υπηρεσιακής χρήσης. Η εκτύπωση χαρτών και αφισών. Η σύνθεση, ο έλεγχος, η ταξινόμηση και η κοπή των τυπωμένων τυπογραφικών των δημοσιευμάτων και των υπηρεσιακών εντύπων. Η βιβλιοδέτηση, διατήρηση και αρίθμηση διπλοτύπων και η καλλιτεχνική βιβλιοδεσία.

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend