Προσλήψεις στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας μέσω ΑΣΕΠ

195

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας», που εδρεύει στα Γρεβενά, για τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019

Ειδικότερα σύμφωνα με ΚΥΑ οι προσλήψεις εγκρίνονται για την κάλυψη των εποχικών αναγκών του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας».

Οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού θα γίνουν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 4 μήνες, για το έτος 2018-2019.

Ο αριθμός του προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών καθορίζεται ως ακολούθως:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ

Σας ενδιαφέρει: Πότε θα πληρωθούν όλα τα δώρα, επιδόματα, συντάξεις, αναδρομικά & κοινωνικό μέρισμα

Σας ενδιαφέρει: Κοινωνικό μέρισμα 2018: H απόφαση με τα κριτήρια ΠΙΝΑΚΕΣ– ΦΕΚ

Σας ενδιαφέρει: Κοινωνικό μέρισμα 2018: Τι αλλαγές έχουν γίνει – Διαβάστε με προσοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας» καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Γρεβενών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Δείτε την προκήρυξη

Κατεβάστε το αρχείο

Αυτό το είδες;  160 θέσεις εργασίας στην εταιρία Παπαστράτος
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *
Εγγραφή στο Newsletter