ΑΣΕΠ: Μέχρι πότε μπορείς να κάνεις αίτηση για τις 557 θέσεις εργασίας σε Δήμους

2252

Ανοιχτές είναι από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 οι αιτήσεις για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν μέσω του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για την κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017).

Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που είχαν προσληφθεί στους ΟΤΑ α ́ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (143 Α ́) από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ»

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

(ηλεκτρονική) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, συνολικά πεντακόσια πενήντα επτά (557) άτομα στους Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και μέχρι του αριθμού των περιλαμβανομένων στους υπό στοιχεία 9 Πίνακες Κατάταξης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 έως και Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019

Δείτε επίσης:  Περισσότερες προσλήψεις σε δήµους και περιφέρειες
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *