ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Δες πως να υπολογίσεις τα μόρια σου για τις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού

Ο υπολογισμός των μορίων βοηθάει τους υποψήφιους να γνωρίζουν τις πιθανότητες πρόσληψης που έχουν σε κάθε προκήρυξη. Η πολλαπλή συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ο υψηλός βαθμόςτου πτυχίου ή του απολυτηρίου Λυκείου και η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, είναι η «συνταγή» της επιτυχίας για τον διορισμό σε θέσεις του στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Βέβαια στις ειδικότητες όπου  ζήτηση είναι αρκετά υψηλή, ανταγωνισμός των υποψηφίων ανεβάσει κατά πολύ τον πήχη των κριτηρίων.

Ισοβαθμία μορίων

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Με βάση τον νόμο 2190/1994 μοριοδοτούνται ο βαθμός του απολυτηρίου, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων που έχει ο υποψήφιος, ο χρόνος ανεργίας, ο οποίος υπολογίζεται σε εξάμηνα και δεν ξεπερνά τα 800 μόρια, η ηλικία του υποψηφίου, καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας, ο οποίος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/2017, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β’ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (Α’ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με 7 μονάδες (17 μονο για την προκηρυξη 3Κ/2018) ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες (24 για την προκήρυξη 3Κ/2018).

Υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ βεβαιώνουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας για διορισμό στο Δημόσιο αυξάνονται σημαντικά αν η ειδικότητα των υποψηφίων έχει υψηλή ζήτηση, εάν δηλαδή γι΄ αυτήν προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός θέσεων.

Δείτε παρακάτω τα κριτήρια κατάταξης για το μόνιμο προσωπικό και υπολογίστε τα μόρια σας ανάλογα την εκπαιδευτική σας βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ)

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε. – Τ.Ε. Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός χ 110
2 Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντι­κείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. (2) 150
3 Δίπλωμα Ο.Ε.Ε.Κ. ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3) 150
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4)
4 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400
5 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200
6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντι­κείμενο της θέσης 200
7 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο. 100
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (5)
8 Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία εως 24 μήνες (μόνο για την προκήρυξη 3Κ/2018) 17 ανά μήνα
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Γ) (6)
9 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
10 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
11 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30

(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5, άριστα 10) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία.

(2)          Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

(3)          Δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. 12μηνης τουλάχιστον φοίτησης ή δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη. Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών Δ.Ε. από ένα, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πίνακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α’ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ο δεύτερος τίτλος σπουδών κριθεί συναφής, βαθμολογείται με 150 μονάδες.

(4)          Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό 30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου μεταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).

(5)          Η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες

(6)         Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
1 ΑριθμόςΤέκνων Ανήλικα τέκνα Γα καθένα από τα δύο πρώτα 100
Γία καθένα από τα επόμενα. 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας01 200
2 Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά 50
3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ

α. Εμπειρία έως και 84 μήνες.

7 ανά μήνα
β. Ειδική εμπειρία έως και 24 μήνες (μονο για την προκηρυξη 3Κ/2018) 17 ανά μήνα
Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία).
5 Ηλικία Εως και 24 ετών.Άνω των 24 έως και 30 ετών 50
75
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

Διαβάστε ακόμα

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Send this to a friend