Δήμος Μαραθώνα: 18 προσλήψεις με 8μηνη σύμβαση

124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ‘ αριθμ. ΣΟΧ 3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαραθώνος, που εδρεύει στον Μαραθώνα Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
Θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
΄ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα
ψηφιακού ταχογράφου]
8 μήνες1
102Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(αρπάγη)
8 μήνες1
103Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(JCΒ)
8 μήνες1
104Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
(καλαθοφόρο)
8 μήνες1
105Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Υδραυλικών8 μήνες1
106Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΔΕ Ηλεκτρολόγων8 μήνες1
107Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί
Απορριμματοφόρων)
8 μήνες8
108Δήμος ΜαραθώνοςΜαραθώναςΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών8 μήνες4

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6  και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά8με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Τ.Κ 19005 Νέα Μάκρη Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αρετής Παπαϊωάννου (τηλ.επικοινωνίας: 22943 20525).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών
προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα
κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο
θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο
υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα
αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που
επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαραθώνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Δείτε επίσης:  8 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην Αστυνομική Ακαδημία (για τις ανάγκες καθαριότητας)

 Το έντυπο ΣΟΧ 6 εδώ για να κάνετε την αίτηση 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπάκι RSS για να μένετε πάντα ενήμεροι   

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *