Δήμος Ζωγράφου: Προσλήψεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

358

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»
Ο ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 

Ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), στον Δήμο Ζωγράφου που εδρεύει στου Ζωγράφου Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα
υπηρεσίας
ΕιδικότηταΔιάρκεια σύμβασηςΑριθμός
ατόμων
101Δήμος Ζωγράφου

Για τη στελέχωση
της Δομής
«Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Ζωγράφου»

ΖωγράφουΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράμματος
1
102Δήμος Ζωγράφου

Για τη στελέχωση
της Δομής
«Κοινωνικό Παντοπωλείο
Δήμου Ζωγράφου»

ΖωγράφουΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράμματος
1

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ
103Δήμος Ζωγράφου

Για τη στελέχωση
της Δομής
«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ζωγράφου»

ΖωγράφουΠΕ ή ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράμματος
1
104Δήμος Ζωγράφου

Για τη στελέχωση
της Δομής
«Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ζωγράφου»

ΖωγράφουΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Ένα (1) έτος από την
υπογραφή της
σύμβασης με
δυνατότητα ανανέωσης
ή παράτασης έως τη
λήξη του Προγράμματος
1

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Ζωγράφου Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ε. Νεονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132024171). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας ΕΔΩ

Πατήστε το κουμπάκι RSS για να μένετε πάντα ενήμεροι   

Δείτε επίσης:  455 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Κέντρα Υγείας
* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *