Έγκριση για 562 προσλήψεις εποχικών σε δήμους

234

Έγκριση σύναψης πεντακοσίων εξήντα δύο (562) συμβάσεων με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου
των ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.