Ενημερωτικό Δελτίο ΑΣΕΠ

333

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2018
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

Πίνακας Θέσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2018)

Αναρτήθηκε ο προβλεπόμενος από την Προκήρυξη 3Ε/2018 (ΦΕΚ 5/07.02.2018, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) πίνακας υποψηφίων για τους οποίους διαπιστώνεταιέλλειψη τυπικών προϋποθέσεων, για την επιλογή δύο (2) μελών, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (ΦΕΚ.147/τ.Α΄/08.08.2016) στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)» [κωδικός θέσης:10001].

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Ο πίνακας αποκλειομένων μπορεί να αναζητηθεί στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασηςη προθεσμία υποβολής της οποίας ορίζεται από την ημέρα Πέμπτη  10 Μαΐου  2018 έως και την πάροδο της ημέρας Δευτέρας  21 Μαΐου  2018.

 

Πίνακας αποκλειομένων

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2017 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ)

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/19-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκατεσσάρων (14) θέσεων μονίμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Δείτε επίσης:  Η προκήρυξη για τις 44 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Λαικό (ΔΕ & ΥΕ) - Ημερομηνίες αιτήσεων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Κ/2018

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/9-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, διακοσίων εννέα (209) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)υποβλήθηκαν συνολικά 17.361 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 4.305 αιτήσεις για την κάλυψη 71 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 3.843 αιτήσεις για την κάλυψη 41 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 9.213 αιτήσεις για την κάλυψη 97 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 30.000 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΤΜ1)

415

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

1.548

 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

385

 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

63

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΤΤ1)

62

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΤΤ1)

76

 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

255

 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

2.734

 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

1.429

 ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ (ΑΤΔΟ1)

198

 ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

86

 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ (ΑΤΤ2)

184

 ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΤΤ1)

471

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2)

1.745

 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

306

 ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

251

 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

246

 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔΟ2)

1.755

 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

1.337

 ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2)

428

 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3)

124

 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ (ΜΕΔΟ3)

3.436

 ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕΤ4)

1.681

 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4)

1.163

 ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ (ΜΕΔΟ3)

4.983

 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ (ΜΕΤ4)

550

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)

1.731

 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ C, D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (MET4)

1.019

 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ (ΜΕΜ3)

1.064

 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΜΕΤ4)

275

* ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *