Μέχρι 31/8 οι αιτήσεις για τις 220 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

  334


  Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   17

  ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ         50

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΩ

  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   6

  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Δ’ κατηγορίας     15

  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Ε’ ή Γ’ & Δ’ κατηγορίας 2

  ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΕΔΩ

  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ            25

  ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Βοηθών Τεχνιτών)       21

  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ           77

  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ           5

  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   2

  Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικώς, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε.ΥΔ.Α.Π Α.Ε. – Υπηρεσία Γενικής Γραμματείας, Ωρωπού 156, Τ.Κ. 111 46 ΓΑΛΑΤΣΙ (τηλ. επικοινωνίας: 210 214 4090).

  Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προσωπικού στα τηλέφωνα: 210 214 4248, 4068, 4077, 4225 & 4461.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: O! αιτήσεις πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

  Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

  Δείτε επίσης:  ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

  ΔΕΊΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

  * ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΔΩ *