Μονεμβασιά: Πρόσληψη συνοδού επισκεπτών στο Ναυτικό Μουσείο

24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας

 1  Συνοδό Επισκεπτών Ναυτικού Μουσείου – Γεωρπάκου 8 Μήνες